Trong bài Canasta ăn tiền, có ba loại thẻ:

 • Thẻ số: Thẻ số có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta. Các thẻ số có cùng số tạo thành một bộ. Các thẻ số có cùng số và cùng hoa tạo thành một canasta.
 • Thẻ hoa: Thẻ hoa có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta. Các thẻ hoa có cùng hoa tạo thành một bộ. Các thẻ hoa có cùng hoa và cùng số tạo thành một canasta.
 • Thẻ joker: Thẻ joker có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác.

Thẻ số

Các thẻ số có giá trị từ 2 đến 10. Các thẻ số có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ số: Một bộ số bao gồm 3 lá bài có cùng số. Bộ số mang lại 100 điểm.
 • Canasta số: Một canasta số bao gồm 7 lá bài có cùng số. Canasta số mang lại 500 điểm nếu tất cả 7 lá bài đều có cùng số và cùng hoa, hoặc 300 điểm nếu ít nhất 2 lá bài có cùng số và cùng hoa.

Thẻ hoa

Các thẻ hoa có giá trị từ A đến K. Các thẻ hoa có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ hoa: Một bộ hoa bao gồm 3 lá bài có cùng hoa. Bộ hoa mang lại 100 điểm.
 • Canasta hoa: Một canasta hoa bao gồm 7 lá bài có cùng hoa. Canasta hoa mang lại 500 điểm nếu tất cả 7 lá bài đều có cùng số và cùng hoa, hoặc 300 điểm nếu ít nhất 2 lá bài có cùng số và cùng hoa.

Thẻ joker

Thẻ joker có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Thẻ joker có thể được sử dụng để tạo thành các bộ hoặc canasta.

 • Bộ joker: Một bộ joker bao gồm 3 lá bài, trong đó có ít nhất 1 lá joker. Bộ joker mang lại 100 điểm.
 • Canasta joker: Một canasta joker bao gồm 7 lá bài, trong đó có ít nhất 2 lá joker. Canasta joker mang lại 500 điểm nếu tất cả 7 lá bài đều có cùng số và cùng hoa, hoặc 300 điểm nếu ít nhất 2 lá bài có cùng số và cùng hoa.

Một số quy tắc bổ sung về thẻ joker

 • Hai thẻ joker không thể được sử dụng để tạo thành một bộ hoặc canasta.
 • Một thẻ joker có thể được sử dụng để tạo thành một bộ hoặc canasta bao gồm 3 lá bài có cùng số và cùng hoa, ngay cả khi lá joker không có cùng số và cùng hoa với các lá bài khác trong bộ hoặc canasta đó.
 • Một thẻ joker có thể được sử dụng để tạo thành một bộ hoặc canasta bao gồm 7 lá bài có cùng hoa, ngay cả khi lá joker không có cùng hoa với các lá bài khác trong bộ hoặc canasta đó.

Lưu ý

 • Tất cả các bộ và canasta phải được đặt theo thứ tự, với lá bài cao nhất ở trên cùng.
 • Một người chơi có thể lập tối đa 3 canasta thuần túy trong một trò chơi.
 • Một người chơi có thể lập tối đa 9 canasta hỗn hợp trong một trò chơi.

Cách tính điểm bài Canasta ăn tiền

Trong bài Canasta (https://vn789bet1.com/) ăn tiền, điểm được tính dựa trên các canasta và bộ mà người chơi đã lập.

 • Canasta thuần túy: Canasta thuần túy mang lại 500 điểm.
 • Canasta hỗn hợp: Canasta hỗn hợp mang lại 300 điểm.
 • Bộ: Bộ mang lại 100 điểm.

Ngoài ra, người chơi cũng có thể nhận được điểm thưởng nếu họ lập canasta đầu tiên hoặc canasta thứ hai trong một trò chơi.

 • Canasta đầu tiên: Canasta đầu tiên mang lại 100 điểm thưởng.
 • Canasta thứ hai: Canasta thứ hai mang lại 50 điểm thưởng.

Ví dụ

Một người chơi lập 2 canasta thuần túy, 3 canasta hỗn hợp và 1 bộ. Tổng điểm của người chơi là:

 • 2 canasta thuần túy x 500 điểm = 1000 điểm
 • 3 canasta hỗn hợp x 300 điểm = 900 điểm
 • 1 bộ x 100 điểm = 100 điểm

Tổng điểm của người chơi là 2000 điểm.

Kết thúc trò chơi

Trò chơi kết thúc khi một người chơi đạt được 500 điểm hoặc nhiều hơn. Người chơi có điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

By admin