Các loại tay bài trong bài sâm online được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Tứ quý là tay bài mạnh nhất trong bài sâm online. Nếu một người chơi có tứ quý, họ sẽ giành chiến thắng ngay lập tức, bất kể các tay bài khác của họ là gì.

Thùng phá sảnh là tay bài mạnh thứ hai trong bài sâm online. Nếu một người chơi có thùng phá sảnh, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có tứ quý nhỏ, thùng phá sảnh nhỏ, cù lũ nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Cù lũ là tay bài mạnh thứ ba trong bài sâm online. Nếu một người chơi có cù lũ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có tứ quý nhỏ, thùng phá sảnh nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Tứ quý nhỏ là tay bài mạnh thứ tư trong bài sâm online. Nếu một người chơi có tứ quý nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng phá sảnh nhỏ, thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Thùng phá sảnh nhỏ là tay bài mạnh thứ năm trong bài sâm online. Nếu một người chơi có thùng phá sảnh nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Cù lũ nhỏ là tay bài mạnh thứ sáu trong bài sâm online. Nếu một người chơi có cù lũ nhỏ, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thùng, sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Thùng là tay bài mạnh thứ bảy trong bài sâm online. Nếu một người chơi có thùng, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có sảnh, sám, thú, phỏm hoặc rác.

Tham khảo : Đại lý https://789bet.agency/ uy tín

Sảnh là tay bài mạnh thứ tám trong bài sâm online. Nếu một người chơi có sảnh, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có sám, thú, phỏm hoặc rác.

Sám là tay bài mạnh thứ chín trong bài sâm online. Nếu một người chơi có sám, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có thú, phỏm hoặc rác.

Thú là tay bài mạnh thứ mười trong bài sâm online. Nếu một người chơi có thú, họ sẽ giành chiến thắng trước bất kỳ người chơi nào có phỏm hoặc rác.

Rác là tay bài yếu nhất trong bài sâm online. Nếu một người chơi có rác, họ sẽ thua cuộc trước bất kỳ người chơi nào có tay bài mạnh hơn.

Trong trường hợp có hai hoặc nhiều người chơi có cùng tay bài, ván bài sẽ hòa.

Cách tính điểm trong bài sâm online

Tổng điểm của một ván bài sâm online được tính bằng tổng số điểm của các lá bài trong tay người chơi. Điểm của các lá bài được tính như sau:

  • 2 – 10: 2 – 10 điểm
  • J, Q, K: 11 – 13 điểm
  • A: 1 hoặc 11 điểm

Nếu một người chơi có tứ quý, họ sẽ được cộng thêm 50 điểm. Nếu một người chơi có thùng phá sảnh, họ sẽ được cộng thêm 40 điểm.

Ví dụ: Một người chơi có tay bài gồm 1 lá A, 2 lá J, 2 lá Q, 2 lá K. Tổng điểm của người chơi này là 2 * 2 + 2 * 11 + 2 * 12 + 2 * 13 = 102 điểm.

Nếu một người chơi có tứ quý, tổng điểm của họ sẽ là 102 + 50 = 152 điểm.

Nếu một người chơi có thùng phá sảnh, tổng điểm của họ sẽ là 102 + 40 = 142 điểm.

Người chơi có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

By admin